Sitemap^ RSS

Malin Nilsson

Tumba

Jag har tidigare jobbat som lektor och lärare i kemi och biologi på Huddinge och Tumba gymnasium, söder om Stockholm. Tack vare inspirerande ungdomar och kollegor, och genom projektet "kemilektorslänken" har vi fått spännande resultat rörande ett formativt arbetssätt och verklighetsnära kemi. Ni kan läsa mer om våra projekt och resultat i länkarna nedan.

Sedan januari 2013 arbetar jag på kemilärarnas reurscentrum (KRC) på Stockholms universitet och arbetar där vidare med med formativ bedömning, samt i projekt för att underlätta övergången mellan högstadium och gymnasium. Dessutom arbetar vi med att försöka besvara frågor från kemilärare och ge tips på laborationer och undervisningsmaterial.

Om ni som undervisar i kemi på högstadiet eller gymnasiet vill delta i ett utvecklingsprojekt rörande just didaktisk utvecklingsarbete kan ni anmäla intresse på KRC:s hemsida (www.krc.su.se) under fliken "kurser".

Under våren kommer utvecklingsarbetet presenteras vid t ex Skolportens bedömningskonferenser i Göteborg (mars 2013) och Umeå (april 2013), vid "NO-biennalen" i Växjö (april 2013), via kurser anordnade av KRC (Stockholm och Malmö), samt vid tre inspirationsdagar anordnade av Skolverket, KVA och SSF.

Om ni önskar få besök till er skola för att höra om vårt utvecklingsarbete så hör gärna av er till malin.nilsson@krc.su.se. Jag har haft den stora äran att få besöka ett antal gymnasieskolor runt om i landet och haft ett givande utbyte med dessa.


Formativ Bedömning


Fler chanser att nå målen - artikel i Lärarnas Nyheter 15 mars 2012

Ladda ner Malins powerpoint-presentation "Formativ bedömning - för ökat intresse i NV-ämnen?" härHur kan man öka intresset för NO?

Malin skriver på 360framsteg.se

Inom projektet kemilektorslänken bedrivs sedan två år utvecklingsarbete runt effekten av formativ bedömning på förståelsen och intresset för naturvetenskapliga ämnen på gymnasienivå

Här kan du nå hennes rapport.Naturvetenskaplig bedömning och forskningsnära lärande


Projektet är uppdelat i tre huvudområden;
• att skapa verklighetsnära undervisning
• att skapa forskningsnära undervisning
• att stimulera lärande och motivation genom användandet av formativa bedömningsmetoder.

Att göra kemi mer verklighetsnära och koppla den mer till elevernas vardag, intresse och nyfikenhet är helt i linje med de nya direktiv som Skolverket angett för naturvetenskapliga ämnen inför Gy2011. Genom att använda kemi/naturvetenskapliga teman kopplade till tematiska laborationer som sträcker sig över flera kurser och moment får eleverna en djupare överblick över ämnet och sina gymnasiala kurser. Det är viktigt att skapa uppgifter som ger eleverna chans att prova sinaå teoretiska kunskaper i nya situationer och se hur kemin är en del av deras vardag.

Skolan arbetar även att utöka det forskningsnära lärandet genom att vidga kontakten med universitet och industri. Detta sker t ex genom att hjälpa elever att få chans till att göra projektarbeten, sommarjobb och studiebesök på institutioner. Detta har skett och kommer att ske på bland annat Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet. Vi har t ex besökt Institutionen för kemisk ekologi på SLU i Alnarp där projektarbete med fokus på bekämpning av malariamyggor utförts. Vi vill ge eleverna en bild av vad en kemist och naturvetare egentligen är.

Vårt huvudprojekt är ”naturvetenskaplig bedömning” med fokus på formativ bedömning och konstruktiv kritik för att öka elevers förståelse och intresse i de naturvetenskapliga ämnena. PISA 2009 visar att klyftorna mellan olika skolor ökar, så väl som mellan utlandsfödda och svenskfödda elever. Studier angående formativ bedömning visar att denna pedagogiska metod kan vara ett redskap för att överbrygga dessa olikheter och skapa ett ökat lärande för alla elever. Formativ bedömnings tre grundfrågor är; vad är målet, var är jag nu, och hur tar jag mig till målet. Eftersom kemi och andra naturvetenskapliga ämnen uppfattas som svåra kanske tydlighet rörande mål, utgångspunkt och vägen däremellan är av extra stor vikt.

Projektet inleddes på Huddinge gymnasium (söder om Stockholm) där olika former av bedömningsmaterial, så som matriser, feedbackövningar, kamrat- och självvärderingsövningar har tagits fram. Dessa har testats med mycket gott resultat (se artikel i Biologen, biologilärarnas tidskrift nr 4, 2010 samt i Kemilärarnas resurscentrums (KRC) informationsbrev (nr 57), och vid en presentation på Berzeliusdagarna 2011). Eleverna har bland annat fått förbättrade resultat och en ökad begreppsförståelse. Störst positiv effekt kan ses hos svagpresterande elever.


Några länkar

Kontakta mig

E-post

Kontakta mig på malin.nilsson@krc.su.se.